اگر فردی با استیذان از فرزند نذر شرعی با صیغه انجام دهد که خود و فرزندنش عملی را انجام دهند، آیا این عمل بر فرزند هم واجب می شود؟
اگر فردی با استیذان از فرزند نذر شرعی با صیغه انجام دهد که خود و فرزندنش عملی را انجام دهند، آیا این عمل بر فرزند هم واجب می شود؟ آیا جهتی که آن عمل بر فرزند واجب می شود، همان عمل به نذراست یا چیز دیگر؟

باسمه تعالی

با استیذان در واقع وکیل فرزند در نذر کردن بوده است. بنابراین عمل به نذر، بر خودش و فرزندش واجب است.

کد سایت fa7815
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد