میتی وصیت‌ کرده از اموالش هر سال مراسم مذهبی برایش برگزار کنند. آیا جایز است این پول را در حساب بانکی بگذارند و از این سود جهت مراسم استفاده شود؟
میتی وصیت‌ کرده که 500 میلیون تومان از اموالش را که کمتر از ثلث مال است، هر سال فلان مناسبت؛ مثلاً مراسم مذهبی برایش برگزار کنند. اگر این پول را در حساب بانکی بگذارند و بانک نیز طی عقود شرعی هر ماه سودی به این پول اختصاص دهد و هر سال از این سود جهت مراسم مذکور استفاده شود، جایز است؟ اگر با این پول آپارتمان یا مغازه‌ای خریداری شده و به اجاره داده شود و هر سال با مبلغ اجاره آن، مراسم مذکور برگزار شود، جایز است؟

باسمه تعالی

1. اگر میت اصراری بر مصرف خود مال داشته است و این از قرائن و شواهد فهمیده شود، باید خود مال یا قیمتش را به طور مستقیم در مورد وصیت صرف کنند و نمی توانند آن را سرمایه گذاری کرده و از محل درآمدش مورد وصیت را انجام دهند. ولی اگر میت در وصیتش این چنین خواسته ای نداشته است، اشکالی در این کار نیست.

2. اگر میت در وصیتش خواسته تا مال را سرمایه گذاری کنند و از سود آن در مصرف مزبور استفاده کنند، واجب است طبق وصیتش عمل کنند.

کد سایت fa7818
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وصیت