تفاوت کثیر و تفاوت یسیر که در احکام شرعی تقلید آمده برای انتخاب مرجع اعلم چیست؟
تفاوت کثیر و تفاوت یسیر که در احکام شرعی تقلید آمده برای انتخاب مرجع اعلم چیست؟

باسمه تعالی

1. مقصود تفاوتی است که از نظر علمی و میزان تخصص در فقه و استنباط احکام بین دو مجتهد جامع الشرایع وجود دارد.

2. گاهی این فاصلۀ علمی و تخصصی به حدی زیاد است که اگر در یک مسأله اختلاف نظر داشته باشند، در نظر عرف نظر یکی از آن دو ارزش خود را از دست می دهد و رجوع به آن کار عقلائی شمرده نمی شود و نظر دیگری مورد پذیرش قرار می گیرد. در چنین موارد اصطلاحاً می گویم فردی که نظرش در موارد اختلاف ترجیح داده می شود، اعلم است.

3. گاهی این فاصله کم است به گونه ای که در موارد اختلاف رجوع به هر دو نظر، کار عقلائی تلقی می شود. در این موارد اصطلاحاً این دو مجتهد مساوی محسوب می شوند.

کد سایت fa7820
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید