مسلمانان هند و پاکستان عمامۀ سبز به سر می کنن دبا اینکه سید نیستند. آیا بستن عمامه و یا شال سبز برای غیر سیدها حرام است؟
مسلمانان هند و پاکستان عمامۀ سبز به سر می کنن دبا اینکه سید نیستند. آیا بستن عمامه و یا شال سبز برای غیر سیدها حرام است؟

باسمه تعالی

1. استفاده از لباسی که در عرف مخصوص سادات است برای کسی که از ناحیۀ مادر یا پدر به سادات انتساب ندارد، حرام نیست؛ مگر آنکه این کار در عرف توهین به سادات محسوب شود یا باعث ایجاد جایگاه و تقدس غیر واقعی برای آن فرد شود.

2. اگر در مورد عمامۀ و شال سبزی که در مناطق یاد شده می بنند، عرف چنین برداشتی ندارد، این کار اشکال ندارد.

کد سایت fa7822
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب