بستن عمامه و یا شال به رنگ های مختلف مثل آبی یا زرد یا بنفش برای غیر سیدها حرام است؟
بستن عمامه و یا شال به رنگ های مختلف مثل آبی یا زرد یا بنفش برای غیر سیدها حرام است؟

باسمه تعالی

1. چنین کاری اشکال دارد؛ مگر به گونه ای باشد که افراد در مواجهه با او، با ملاحظۀ نوع عمامه و سایر پوشش هایش متوجه شوند که وی یک روحانی و طلبۀ ملبس به لباس روحانیت نیست؛ مانند افرادی که در فرهنگ عمومی پوششان، عمامۀ مشکی یا سبز به سر می گذارند و احیاناً سید هم نیستند.

2. استفاده عمامۀ یا شال سبز در محیطی که عرف آن را مخصوص سادات می داند، برای کسی که سید نیست، حرام نیست؛ مگر آنکه این کار در عرف توهین به سادات محسوب شود یا باعث ایجاد جایگاه و تقدس غیر واقعی برای آن فرد شود.

کد سایت fa7823
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب