پدرم شراب خوار است. خانه ای که زندگی می کنیم، ملک پدرم است. در خانه ما بعضی جاها نجس است. آیا جایز است که بنده آن جاها را مخفیانه پاک کنم؟
پدرم متدین نیست. شراب خوار و جاهل است. اصلأ می خواهد ما بعضی حرام ها را انجام بدهیم و واجبات مثل نماز را ترک کنیم. بنده با پدرم زندگی می کنم. خانه ای که با هم زندگی می کنیم، ملک پدرم است. در خانه ما بعضی جاها نجس است و اهل نمازم. آیا جایز است که بنده بدون اطلاع دادن به پدر آن جاها و چیزها را مخفیانه پاک کنم؛ چون اگر پدرم بداند، احتمال قوی ناراضی می شود؟ لطفاً حکم وسواسی را نفرمایید بلکه فرد عادی را بیان کنید.

باسمه تعالی

برای نماز فقط محلی که مستقیم به پیشانی می چسبد؛ یعنی روی مهر باید پاک باشد که معمولاً هم همین طور است و قسمت های دیگر نجس تا وقتی خشک باشند ضرورتی برای تطهیر شرعی آن ها وجود ندارد. پس وقتی می دانید پدر راضی نیست، اقدام به تطهیر نکنید.

 

 

کد سایت fa7829
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین