آیا صحبت های تحریک آمیز بین زن و شوهر هنگام جماع مجاز است؟
آیا جایز است که زن و شوهر در هنگام نزدیکی یا غیر آن، داستان هایی از جفت گیری حیوانات را که احیانا مشاهده کرده اند جهت تحریک و لذت بیشتر برای یکدیگر تعریف کنند؟

باسمه تعالی

دلیلی بر حرمت چنین اعمالی وجود ندارد. 

 

کد سایت fa783