یاد گرفتن یک مهارت از طریق اینترنت با دیدن فیلم و عکس، از کسی که در زندگی شخصی اش همجنس باز است، جایز است؟
یاد گرفتن یک مهارت از طریق اینترنت با دیدن فیلم و عکس، از کسی که در زندگی شخصی اش همجنس باز است، جایز است؟ آیا آسیب معنوی خواهیم خورد؟

باسمه تعالی

اگر این یادگیری مفسده ای مثل ترویج و تأیید همجنس بازی یا خود آن شخص، به دنبال نداشته باشد، حرام نیست؛ البته در فرضی که بتوان این مهارت را از دیگری آموخت بهتر است به این شخص مراجعه نکنید.

کد سایت fa7838
طبقه بندی موضوعی اینترنت