به چه دلیل رنگ عمامۀ روحانیون به سفید و سیاه محدود شده و الآن یک روحانی حق نداره مثلا عمامۀ آبی بپوشه یا زرد؟
به چه دلیل رنگ عمامۀ روحانیون به سفید و سیاه محدود شده و الآن یک روحانی حق نداره مثلا عمامۀ آبی بپوشه یا زرد؟ در حلیة المتقین گزارشاتی هست که ائمه عمامه هایی به رنگ زرد هم داشتند.

باسمه تعالی

منحصر بودن رنگ عمامۀ روحانیون به سفید و سیاه، یک امر عرفی است و عمل به خلاف این رویه در عرف امروز جامعۀ اسلامی وهن روحانیت و بلکه اسلام شمرده می شود و حرام است.

کد سایت fa7852
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب