آیا ایجاد گروه ها در فضای مجازی که می دانیم احیاناً در آن برخی افراد گروه مطالب خلاف شرع مثل دروغ یا تهمت یا مطالب منافی عفت قرار می دهند، اشکال دارد؟
آیا ایجاد گروه ها در فضای مجازی که می دانیم احیاناً در آن برخی افراد گروه مطالب خلاف شرع مثل دروغ یا تهمت یا مطالب منافی عفت قرار می دهند، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. به صرف ترویج و انتشار مطالب خلاف شرع توسط برخی از اعضای گروه، ایجاد گروه در فضای مجازی حرام نمی شود؛ البته بر مدیر و کسی که امکان فنی آن را دارد واجب است در حد میسور از این کار اعضا جلوگیری کند.

2. اگر فردی به هدف انتشار و ترویج مطالب خلاف شرع و ضد دین اقدام به ایجاد گروه در فضای مجازی کند، کار حرامی کرده است.

کد سایت fa7858
طبقه بندی موضوعی اینترنت