اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده بشود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟
اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده بشود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر مقصود این است که در مقابل دریافت مبلغی به عنوان قرض طلاهای مزبور را به عنوان گرو نزد تاجر گذاشته است، این همان رهن اصطلاحی شرعی است و اشکال ندارد و هنگام برگرداندن قرض، تاجر موظف است همان طلای گرو گذاشته را به قرض گیرنده برگرداند.

کد سایت fa7872
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی رهن