جد اینجانب نوشته اند املاک ثلث ان شاء الله با همت ناظر و متولی که از اولادم نسلاً بعد نسل خواهند بود،، به مصارف معینه خواهد رسید و این املاک را ابداً وقف نکرده و از بابت ثلث خود وصیت نموده ام، آیا مقصودش وصیت عهدی است؟
جد بزرگوار اینجانب در صفحه ای از وصیتنامۀ خود نوشته اند: املاک ثلث ان شاء الله با همت ناظر و متولی که از اولادم نسلاً بعد نسل خواهند بود، به مصارف معینه خواهد رسید (ساخت یک بیمارستان و ساخت یک مدرسه و انجام هزینه های دیگر که از منافع املاک ثلث و از متفرعاتش تأمین و پرداخت خواهند شد) سپس در صفحه دیگر از وصیتنامۀ خود نوشته اند: این املاک را ابداً وقف نکرده و وقف نامه نیز ندارد و از بابت ثلث خود وصیت نموده ام که از بیع و شرا و تقسیم میان ورثه خارج باشد. آیا مقصود و نیت موصی با توجه به مطالب مطروحه در وصیتنامۀ ایشان، وصیت عهدی نسبت به ثلث اموالش بوده است؟ با توجه به اینکه فرزندان موصی دیگر در قید حیات نیستند، آیا والدۀ گرامی اینجانب که در حال حاضر از نسل و طبقۀ مقدم بوده و نوۀ موصی است، وصی محسوب می گرد؟

باسمه تعالی

1. از توضیحات برداشت می شود که میت مزبور نسب به ثلث اموالش وصیت عهدی کرده است.

2. ظاهراً در فرض سؤال تمام اولادی که در یک طبقه نسلی هستند، وصی محسوب می شوند. بنابراین اگر در طبقۀ نسلی والدۀ شما نوۀ دیگری از آن میت در قید حیات نباشد، ایشان منحصراً وصی میت است.

کد سایت fa7900
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه وصیت