آیا شب نشینی هایی که به دور از گناه و فساد و عیاشی است و تا دیر وقت هم ادامه دارد، با علم به اینکه نماز صبح قضا می شود، حرام است؟
آیا شب نشینی هایی که به دور از گناه و فساد و عیاشی است و تا دیر وقت هم ادامه دارد، با علم به اینکه نماز صبح قضا می شود، حرام است؟

باسمه تعالی

بر هر مکلفی واجب است مقدمات بیدار شدن خود برای نماز صبح را فراهم کند. بنابراین باید مسائل مؤثر در بیدار شدن برای نماز مانند خوابیدن به موقع را رعایت کند تا از توفیق نماز واجب صبح محروم نماند.

کد سایت fa7903
طبقه بندی موضوعی وقت نماز