وظیفۀ فاقد الطهورین در ضیق وقت نماز و روزۀ ماه رمضان چیست؟
وظیفۀ فاقد الطهورین در ضیق وقت نماز و روزۀ ماه رمضان چیست؟

باسمه تعالی

1. نماز در وقت از عهدۀ فاقد الطهورین ساقط است و باید در خارج وقت با طهارت آن نماز را قضا کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که در داخل وقت نیز نماز را بدون طهارت انجام دهد. در این حکم فرقی نیست که وقت نماز ضیق باشد یا خیر.

2. بر فاقد الطهورین واجب است که با وجود جنابت یا حیض یا استحاضه، روزه های واجبش را بگیرد؛ مگر در روزه قضای ماه رمضان که بدون طهارت باطل است و باید تا زمانی که طهارت ممکن شود، صبر کند؛ مگر اینکه وقت برای بجا آوردن روزه های قضا تنگ باشد.

کد سایت fa7925
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|تیمم