آیا مرد می تواند دو زن را با هم صیغه کند؟
آیا مرد می تواند دو زن را با هم صیغه کند و با هر دو در جلوی هم رابطه داشته باشد؟ اگر طوری رابطه داشته باشد که اندام جنسی زنان بر هم پوشیده باشد، چطور؟

باسمه تعالی

1. ازدواج موقت با دو یا چند زن همزمان اشکال ندارد.

2. نزدیکی مرد با یکی از زن هایش در برابر زن دیگرش مکروه است.

3. هیچ کدام از زن ها نباید موجب لذت بردن زن دیگر شود.

کد سایت fa7928
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه