آیا انگشتر های اسلامی رو می شود با صابون شست یا توهین محسوب می شود؟
آیا انگشتر های اسلامی رو می شود با صابون شست یا توهین محسوب می شود؟

باسمه تعالی

شستن انگشتر با آب و صابون اهانت شمرده نمی شود؛ البته اگر اسماء متبرک، اذکار و ادعیه بر روی انگشتر نوشته شده است، از نجس کردن آن اجتناب شود و مثلاً با لباس یا آب نجس شستشو نشود.

کد سایت fa7931
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|لباس و حجاب