طلبه ای به دعوت هیأت امنا به جای امام جماعت سابق و بر روی سجادۀ شخصی امام جماعت سابق نماز می خواند که رضایت نداشته است. نماز این طلبه و مأمومین اشکالی ندارد؟
طلبه ای به دعوت هیأت امنا به جای امام جماعت و بر روی سجادۀ شخصی امام جماعت سابق نماز می خواند که رضایت نداشته است. نماز این طلبه و مأمومین اشکالی ندارد؟ آیا هیات امنا که مطلع است باید به طلبه بگویند یا نه؟

باسمه تعالی

1. نماز آن طلبه و مأمومینی که از غصبی بودن سجاده مطلع نبوده اند، صحیح است و حتی نماز سایر مأمومین و هیأت امنا که مطلع بوده اند، اشکال ندارد.

2. اطلاع دادن به آن طلبه بر هیأت امنا واجب نیست.

 

کد سایت fa7941
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت