با توجه به اینکه در وقت روابط جنسی هرگونه لذت زوجین از هم جایز است، آیا می توان لباس و آرایش به شکل جنس مخالف یا استعمال الفاظ قبیحه در مقام تحریک جایز دانست؟
با توجه به اینکه در وقت روابط جنسی هرگونه لذت زوجین از هم جایز است، آیا می توان لباس و آرایش به شکل جنس مخالف یا استعمال الفاظ قبیحه در مقام تحریک جایز دانست؟ آیا دلیل خاصی غیر از ادله عام بر جواز این امور داریم؟

باسمه تعالی

1. استفادۀ زوجین از اموری برای تحریک جنسی یکدیگر، تا جایی که منع شرعی دربارۀ آن امور وجود نداشته باشد و این کار آن ها در نظر عرف، استمتاع زوجین از یکدیگر محسوب شود، اشکال ندارد.

2. پوشیدن لباس جنس مخالف و آرایش به شکل او در فرض سؤال و نیز به کارگیری الفاظ خاص تا جایی که ناسزا و اهانت به طرف مقابل یا فرد دیگری نباشد، فی نفسه حرام نیستند و مصداق لذت جنسی زوجین از یکدیگر شمرده می شوند.

کد سایت fa7942