آمیزش در بعضی شرایط و امکنه و ازمنه که نهی شده است و می گوید فرزند این چنین به دنیا می آید، اگر جهت فرزند آوری نباشد، باز هم مکروه است؟
در روایات آمیزش در بعضی شرایط و امکنه و ازمنه نهی شده است در حالی که دنبال نهی می گوید فرزند این چنین به دنیا می آید. اگر آمیزش جهت فرزند آوری نباشد؛ مثلاً فرد عقیم باشد یا از مانع بارداری استفاده کند، باز هم مکروه است؟

باسمه تعالی

1. در مواردی که آثاری را برای فرزند ناشی از آمیزش در آن موقعیت خاص ذکر کرده است، کراهت اصطلاحی و فقهی ثابت نیست چه آمیزش به قصد فرزند آوری باشد و چه به این قصد نباشد.

2. البته موارد یاد شده می تواند به عنوان توصیه های بهداشتی و پزشکی مورد توجه قرار گیرد که بررسی درستی یا نادرستی نتایج بیان شده در این موارد بر عهدۀ دانش های مربوط به حوزۀ بهداشت و سلامت است و از حوزۀ فقه خارج است.

کد سایت fa7952
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه