طلبه ای بر روی سجادۀ شخصی امام جماعت سابق نماز می خواند و رضایتی برای خواندن دیگری بر آن نبوده است. آیا نماز این طلبه و مأمومین اشکال ندارد؟
طلبه ای به دعوت هیأت امنا به جای امام جماعت سابق به مکانی می رود و بر روی سجاده آنجا نماز می خواند در حالی که آن سجاده مال شخصی امام جماعت بوده و رضایتی برای خواندن دیگری بر آن نبوده است. آیا نماز این طلبه و مأمومین اشکال ندارد؟ اگر طلبه بگوید اطلاع نداشتم، چه؟ آیا هیأت امنا که مطلع هست باید به طلبه بگویند؟

باسمه تعالی

1. اگر هم طلبه و هم مأمومین از غصبی بودن سجاده اطلاع داشته اند، نماز همه باطل است و اگر همه بی اطلاع بوده اند، نماز همه صحیح است. در صورتی که طلبه بی اطلاع بوده ولی مأمومین اطلاع داشته اند، نماز همه صحیح است. اگر طلبه اطلاع داشته ولی مأمومین بی اطلاع بوده اند، نماز طلبه باطل است اما نماز مأمومین صحیح است.

2. بر هیأت امنا واجب است که این موضوع را به طلبه بگویند.

کد سایت fa7954
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|نماز جماعت