اگر در ازدواج موقت تفخید شود بدون تحقق دخول نه قبل و نه دبر، آیا زن موظف به عده می باشد؟
اگر در ازدواج موقت تفخید شود بدون تحقق دخول نه قبل و نه دبر، آیا زن موظف به عده می باشد؟ اذن پدر در ازدواج موقت شرط وضعی است یا تکلیفی؟

باسمه تعالی

1. در فرض عدم دخول، عده ندارد.

2. در دختری که رشیده نباشد، اذن پدر هم شرط تکلیفی است و هم وضعی. بنابراین اگر بدون اذن ازدواج کند هم کار حرامی کرده است و هم ازدواجش باطل است.

کد سایت fa7955
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه