آیا ضرر زدن به بدن حرام است؟ آیا سیگار جزو مواد ضرر رسان به بدن محسوب می شود؟
آیا ضرر زدن به بدن حرام است؟ آیا سیگار جزو مواد ضرر رسان به بدن محسوب می شود؟

باسمه تعالی

هر گونه ضرر زدن به بدن، اگر در نظر عرف قابل توجه باشد و نکته ای عقلایی برای این وارد کردن ضرر مانند درمان وجود نداشته باشد، حرام است. سیگار به نظر متخصصان برای بدن ضررهای فراوان و قابل توجه دارد.

کد سایت fa796
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات