اگر پدر یا پدر بزرگ یک دختر باکره رشیده فوت کرده باشند، آیا برای ازدواج با این دختر از چه کسی باید اجازه گرفت؟
اگر پدر یا پدر بزرگ یک دختر باکره رشیده فوت کرده باشند، آیا برای ازدواج با این دختر از چه کسی باید اجازه گرفت؟

باسمه تعالی

در ازدواج دختر رشیده ولی شرعی (پدر یا پدر بزرگ) شرط نیست؛ چه این دختر باکره باشد و چه نباشد؛ البته بنابر احتیاط مستحب دختر رشیده ای که باکره است، با اذن ولی شرعی ازدواج کند.

کد سایت fa7960