روی پا و کف پای زن در مقابل نامحرم یا در نماز و خارج نماز اگر برهنه باشد یا با جوراب خیلی نازک پوشانده شده باشد، ایرادی دارد؟
روی پا و کف پای زن در مقابل نامحرم یا در نماز و خارج نماز اگر برهنه باشد یا با جوراب خیلی نازک پوشانده شده باشد، ایرادی دارد؟

باسمه تعالی

1. پوشاندن روی پا یا کف پا در مقابل نامحرم واجب است.

2. پوشاندن کف پا جزو پوشش واجب برای نماز نیست و اگر نپوشاند نمازش صحیح است

3. اگر هنگام نماز با اینکه در معرض دید نامحرم بوده است، کف پا را نپوشانده، کار حرام مرتکب شده است ولی نمازش صحیح است.

4. اگر این جوراب ها به دلیل نازک و جذاب بودنشان باعث تحریک شهوت می شوند، استفاده از آن ها حرام است و حجاب شرعی رعایت نشده است.

کد سایت fa7970