به نظر آیت الله هادوی آیا تقلید از اعلم واجب است یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب؟
به نظر آیت الله هادوی آیا تقلید از اعلم واجب است یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب؟

باسمه تعالی

تقلید از اعلم واجب است.

کد سایت fa7987
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید