آیا گوش کردن موسیقی مناسب مجالس رقص و لهو و فساد، در صورتی که در شنونده تاثیر نگذارد حرام است؟
آیا گوش کردن موسیقی مناسب مجالس رقص و لهو و فساد، در صورتی که در شنونده تاثیر نگذارد حرام است؟

باسمه تعالی

موسیقی ای حرام است که یکی از دو ویژگی زیر را داشته باشد:

الف. باعث خروج شخص مکلف از حال عادی گردد؛ مثلاً شهوت را در وی تحریک کند؛ هرچند همین موسیقی اگر به گوش نوع مردم برسد، باعث خروج از حال عادی نشود.

ب. موجب خروج نوع مردم از حال عادی شود؛ هرچند اگر به گوش شخص مکلف برسد، باعث خروج وی از حال عادی نشود.

کد سایت fa7994
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی