فردی دکانی را یک ساله اجاره کرد. بعد از یک ماه به دلیل عدم کاسبی، آیا می تواند، اجاره را فسخ کند؟
فردی دکانی را یک ساله اجاره کرد. بعد از یک ماه به دلیل عدم کاسبی، آیا می تواند، اجاره را فسخ کند؟ اگر در قراداد ذکری از این موضوع نشده باشد، در چه صورت موجر می تواند وجهی در مقابل ضرر یا فسخ بگیرد و در کجا نمی تواند؟

باسمه تعالی

1. اجاره عقد لازم است و دو طرف حق فسخ آن را ندارند؛ مگر اینکه یک یا هر دو طرف برای خود چنین حقی را در ضمن عقد شرط کرده باشد.

3. موجر و مستأجر می توانند قرارداد اجاره را اقاله کنند؛ یعنی با توافق یکدیگر آن را باطل کنند.

2. اگر حق فسخ مستأجر در قرارداد پیش بینی نشده باشد، فسخ کردنش اثر شرعی ندارد و قرارداد همچنان پابرجاست و موجر فقط حق دریافت اجرت تعیین شده را دارد.

3. موجر نمی تواند شرط کند که در صورت فسخ مستأجر، او باید مبلغی را به موجر به عنوان ضرر و مانند آن بپردازد و فرق نمی کند که حق فسخ برای مستأجر قرارداده شده باشد یا نباشد.

کد سایت fa7999
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره