آیا اکنون که یارانه ها قابل برداشت شده است، خمس به آن تعلق می گیرد؟
آیا اکنون که یارانه ها قابل برداشت شده است، خمس به آن تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

از زمانی که یارانه قابل برداشت می شود، متعلق خمس می گردد. بنابراین اگر از یارانۀ قابل برداشت در سر سال خمسی یا پس از گذشت یک سال، چیزی باقی بماند، به آن خمس تعلق می گیرد.

 

 

کد سایت fa800
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس