اینکه گفته می شود فلان عمل را عند الغروب انجام بدهید، مقصود کدام وقت است؟
اینکه گفته می شود فلان عمل را عند الغروب انجام بدهید، مقصود کدام وقت است؟

باسمه تعالی

1. غروب و مغرب شرعی یک حقیقت است.

2. ظاهراً عند الغروب در اصطلاح فقها به معنای زمان غروب یعنی زمان مغرب شرعی است و گویا معادل کلمه دم غروب در فارسی است.

کد سایت fa8008
طبقه بندی موضوعی وقت نماز