آیا نذر امری که شک در راجح بودنش داریم، صحیح است؟
آیا نذر امری که شک در راجح بودنش داریم، صحیح است؟

باسمه تعالی

مکلف باید به رجحان موضوع نذر یقین یا اطمینان داشته باشد یا از طرقی که شرعاً معتبر است، رجحانش را احراز کند. در غیر این صورت نذر صحیح نیست؛ یعنی منعقد نمی شود و واجب نیست به آن عمل کند.

کد سایت fa8013
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد