در اصطلاح فقهی عرف محل چیست؟
در اصطلاح فقهی عرف محل چیست؟

باسمه تعالی

عرف محل، رفتارهای مشترک یا ذهنیت های مشترک بین عموم مردم یک شهر یا روستا است که فرد در آن مکان زندگی می کند؛ مثلاً در موضوع خمس گفته می شود که فرد باید خمس مقدار مازاد بر مؤونه اش را بپردازد و مؤونه چیزهایی است که در نظر عرف محل، یک فرد با توجه به شأن خود و افراد تحت تکلفش به آن ها احتیاج دارد.

کد سایت fa8041
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید|مئونه