آیا بوسیدن پای پدر یا مادر یا استاد یا زوجه حرام است؟
آیا بوسیدن پای پدر یا مادر یا استاد یا زوجه حرام است؟

باسمه تعالی

1. بوسیدن دست یا پای افراد مکروه است، مگر این که موجب عنوانی محرم مانند، هتک شخص بوسه زننده، باشد.

2. بوسیدن دست یا پای افرادی که یاد آور پیامبر ـ صلی الله و علیه و آله باشند مانند علما و عرفا و برجستگان دینی و اخلاقی به این عنوان که ایشان ادامه دهندگان راه پیغمبر هستند، کراهتی ندارد.

3. در استمتاع زوجین بوسیدن هر موضعی جایز است.

کد سایت fa8088