اگر زنی از روی لباس ساعتی به مچ دستش ببندد که جلب توجه نامحرم نکند، اشکال دارد؟
اگر زنی از روی لباس ساعتی به مچ دستش ببندد که جلب توجه نامحرم نکند، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست.

کد سایت fa8091
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب