شخصی 4 ـ 5 ماه است که هر ماه چند روزی از شهر خودش به شهر دیگر که رفت و آمد بیشتر از 8 فرسخ است، برای کارش مسافرت می رود، روزه و نمازش چه حکمی دارد؟
شخصی 4 ـ 5 ماه است که هر ماه چند روزی از شهر خودش به شهر دیگر که رفت و آمد بیشتر از 8 فرسخ است، برای کارش مسافرت می رود. از این به بعد هر ماه احتمال قوی می دهد که در هر ماه حداقل 8 یا 10 بار یا قدری بیشتر به همین شهر خواهد رفت و این رویه شاید یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت. روزه و نمازش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. مسافت شرعی در زمان ما حدود هفتصد کیلومتر (رفت و برگشت) است که باید مسیر رفت آن حداقل سیصد و پنجاه کیلومتر باشد.

2. اگر مجموع مسافت رفت و برگشت به شهر مورد نظر، کمتر از مسافت شرعی باشد، در تمام سفرهایش، چه شغلی و چه غیر شغلی باید نماز را تمام بخواند و روزه اش صحیح است و در ماه رمضان باید روزه بگیرد.

3. اگر مسافت رفت و برگشت به آن شهر به اندازۀ مسافت شرعی باشد، در سفرهای شغلی نمازش تمام است و روزه اش صحیح است و در ماه رمضان باید روزه بگیرد ولی در سفرهای غیر شغلی باید نماز را شکسته بخواند و روزه اش صحیح نیست.

کد سایت fa8095
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر