دختری که تازه به بلوغ رسیده است و به خاطر ترس از پدر و مادر روزه می گیرد نه برای قربة الی الله، حکم روزه اش چیست؟
دختری که تازه به بلوغ رسیده است و به خاطر ترس از پدر و مادر روزه می گیرد نه برای قربة الی الله، حکم روزه اش چیست؟ چون بچه است و این مسائل را خوب درک نمی کند‌، اگر اختیار در دستش باشد، روزه نخواهد گرفت.

باسمه تعالی

ترس در این موارد با قصد قربت منافات ندارد و روزه اش صحیح است و روزه گرفتن در ماه رمضان بر این دختر واجب است.

کد سایت fa8096
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه روزه