من کمرم کمی درد می کند ولی می توان بر آن صبر کرد، آیا می توانم با این درد کم یا شدید نمازهایم را در حال ایستاده، به صورت طولانی بخوانم یا باید زود بخوانم یا باید اصلاً نشسته و طولانی بخوانم؟
من کمرم کمی درد می کند ولی می توان بر آن صبر کرد؛ البته بعضاً قدری شدید درد می کند. به طبیب نرفته ام که بدانم چطور است. بنابراین نمازهای واجب را زود می خوانم. نمی دانم که تحمل این درد برای من ضرر است یا نه. آیا می توانم با این درد کم یا شدید نمازهایم را در حال ایستاده، به صورت طولانی بخوانم یا باید زود بخوانم یا باید اصلاً نشسته و طولانی بخوانم؟ اگر واجب است نشسته بخوانم، آیا می توانم نمازهای قضا شده را در حال ایستاده بخوانم یا اینکه باید به طبیب مراجعه کنم و بعد از معالجه نمازهای قضا شده را بخوانم؟

باسمه تعالی

در صورتی که می داند یا احتمال عقلائی می دهد که خواندن نماز حتی با کوتاه ترین شکل ممکن (فقط با انجام واجبات) به صورت ایستاده برایش ضرر دارد، باید به صورت نشسته بخواند و اگر علی رغم ضرر ایستاده خواند، معصیت کرده است اما نمازش صحیح است. در غیر این صورت باید ایستاده بخواند؛ مگر اینکه برایش عسر و حرج داشته باشد که در این فرض می تواند نسشته بخواند.

2. درمان در این موارد شرعاً واجب نیست اما اگر تشخیص ضرری بودن متوقف بر نظر پزشک باشد، باید به پزشک مراجعه کند.

کد سایت fa8097
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز