کسانی هستند که اصلاً نمی دانند که فرد جنب در ماه رمضان تا اذان صبح باید غسل کند یا اگر وظیفه‏ اش تیمم است، تیمم نماید، حکم روزه آن ها چیست؟
کسانی هستند که اصلاً نمی دانند که فرد جنب در ماه رمضان تا اذان صبح باید غسل کند یا اگر وظیفه‏ اش تیمم است، تیمم نماید. در واقع جاهل قاصر هستند و اصلاً حکم شرعی را نمی دانند. در این حال جنابت روزه می گیرند، حکم روزه آن ها چیست؟

باسمه تعالی

1. جاهل قاصر به کسی گفته می شود که حکم را نمی داند و در ندانستن شرعاً معذور باشد؛ مثلاً به فرد مجتهد یا رساله اش یا مسأله دان و مانند آن دسترسی ندارد یا اصلاً احتمال هم نمی داده که حکم مسأله این گونه باشد تا بخواهد به دنبال یادگیری برود.

2. اگر فرد مورد سؤال جاهل قاصر بوده است، باید روزه هایی که بدون غسل یا تیمم گرفته است، قضا کند ولی کفاره بر عهده اش نیست.

3. اگر این فرد در جاهل مقصر باشد؛ یعنی در ندانستن شرعاً معذور نباشد، هم قضا و هم کفاره بر عهده اش ثابت است.

کد سایت fa8098
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه