اگر فقط به اندازه ای فرصت داریم که یا فقط متن قرآن را بخوانیم یا فقط ترجمه فارسی، کدام یک الویت دارد؟
اگر فقط به اندازه ای فرصت داریم که یا فقط متن قرآن را بخوانیم یا فقط ترجمه فارسی، کدام یک الویت دارد؟

باسمه تعالی

در این فرض آیات کمتری را همراه با ترجمه و تدبر بخوانید.

کد سایت fa8110
طبقه بندی موضوعی قرآن