اگر دختر و پسری بدون اذن پدر عقدی نمایند، آیا پرداخت مهریه بر پسر واجب نیست؟
گفته می‌شود عقد دختر باکره بدون اذن پدر صحیح نیست، حال اگر دختر و پسری اقدام به چنین عقدی نمایند، آیا پرداخت مهریه بر پسر واجب نیست؟ آیا پولی که دختر بابت مهریه می‌گیرد، حرام است و اگر حرام است با آن مبلغ چه کند؟

باسمه تعالی

1. عقد موقت یا دائم دختر رشیده نیاز به اذن پدر ندارد.

2. اگر فرض سؤال دختر غیر رشیده است و عقد دائم باشد و دخول صورت گیرد، مهر المثل بر عهدۀ پسر خواهد آمد ولی اگر دخول نشده باشد، دختر مستحق مهریه نیست و اگر گرفته، باید به آن پسر برگرداند.

3. اگر فرض سؤال دختر غیر رشیده است و عقد موقت باشد، به صرف استمتاع، مهر المثل ثابت است و اگر استمتاعی صورت نگرفته، دختر مستحق مهریه نیست و اگر گرفته، باید برگرداند.

4. بند 2 و 3 در صورتی است که طرفین یقین به صحیح بودن عقد داشته اند در غیر این صورت دخول دچه در دائم و چه موقت در حکم زنا است و مهریه در زنا ثابت نمی شود و نیز استمتاع در عقد موقت بی اثر است و مهریه ای ثابت نمی شود.

 

کد سایت fa8122