اگر فردی درحال تشهد شک کند که تشهد رکعت آخر نماز عشا است یا تشهد نماز وتیره، چه کند؟
اگر فردی درحال تشهد شک کند که تشهد رکعت آخر نماز عشا است یا تشهد نماز وتیره، چه کند؟

باسمه تعالی

بنا را بگذارد بر اینکه در تشهد نماز عشا است.

کد سایت fa8132
طبقه بندی موضوعی شکیات