اگر در حال سجده شک کند سجدۀ آخر نماز است یا سجدۀ شکر بعد از نماز، وظیفه اش چیست؟
اگر در حال سجده شک کند سجدۀ آخر نماز است یا سجدۀ شکر بعد از نماز، وظیفه اش چیست؟

باسمه تعالی

بنا را بگذارد بر اینکه در سجدۀ آخر نماز است.

کد سایت fa8133
طبقه بندی موضوعی شکیات