تسبیح و مهری که کثیف شده و مخصوصاً از تربت درست شده باشد، بهترین راه مؤدبانه برای تمییز کردن آن ها چیست؟
تسبیح و مهری که کثیف شده و مخصوصاً از تربت درست شده باشد، بهترین راه مؤدبانه برای تمییز کردن آن ها چیست؟ آیا زیر شیر آب بگیریم؟ اگر کف و صابون و ماده ضد عفونی بزنیم، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. در این موارد مکلف باید به عرف مردم مراجعه کند و کاری که در نظر ایشان هتک حرمت محسوب نشود، همان را انجام دهد.

2. گویا در نظر عرف موارد یاد شده در سؤال هتک به حساب نمی آید.

کد سایت fa8147
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار