سهام عدالت چه موقع باید تخمیس شود؟ به محض دریافت و امکان تصرف یا یکسال بعد از دریافت یا در سر سال خمسی؟
سهام عدالت چه موقع باید تخمیس شود؟ به محض دریافت و امکان تصرف یا یکسال بعد از دریافت یا در سر سال خمسی؟

باسمه تعالی

1. سهام عدالت، سرمایه است و در صورتی که جزو مؤونۀ فرد باشد؛ مثلاً گذران زندگی فرد متوقف بر این داشتن سهام و استفاده از درآمد آن باشد، مشمول خمس نمی شود.

2. معیار تعلق خمس زمان آزاد سازی و امکان تصرف در سهام مزبور نیست، بلکه از زمانی که این سهام از مؤونۀ فرد خارج شد تا یکسال بعد از آن یا تا سر سال خمسی می تواند آن را به مصرف برساند و اگر چیزی باقی ماند، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد حتی اگر این سهم آزاد نشده باشد.

3. اگر مالی به کلی از دسترس خارج باشد و انسان هیچ اختیار تصرف در آن نداشته باشد ، اگر سال بر آن بگذرد مشمول خمس می شود؛ ولی می توان تأدیه آن را تا زمان آزاد شدن مال به تاخیر انداخت.

کد سایت fa8151
طبقه بندی موضوعی سرمایه