قرائت قرآن توسط خانم در دوران عذر شرعی بانوان، چه حکمی دارد؟
قرائت قرآن توسط خانم در دوران عذر شرعی بانوان، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. قرائت قرآن برای زنی که در عذر شرعی بانوان قرار دارد، مستحب است.

2. خواندن سوره های سجده دار بر زن حائض حرام است.

3. خواندن سوره های سجده دار و حتی آیات سجده برای زن مستحاضه جایز است.

4. خواندن سوره های سجده دار برای زن نفساء بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

کد سایت fa8154
طبقه بندی موضوعی اغسال|قرآن