اگر استبراء را سهواً یا تعمداً با دست راست انجام دهد، آثاری شرعی آن، مترتب می شود؟
اگر استبراء را سهواً یا تعمداً با دست راست انجام دهد، آثاری شرعی آن، مترتب می شود؟

باسمه تعالی

برای استبراء باید به گونه ای عمل کرد که عرف آن را روشی برای تخلیۀ کامل مجرای ادرار تلقی کند. بنابراین روش خاصی موضوعیت ندارد و فرقی نیست که این کار با دست چپ انجام شود یا راست.

کد سایت fa8164
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی