آیا با پولی که به عنوان زکات فطریه پرداخت شده است، می توان بسته های غذایی جهت مواسات فقیران تهیه کرد؟
آیا با پولی که به عنوان زکات فطریه پرداخت شده است، می توان بسته های غذایی جهت مواسات فقیران تهیه کرد؟

باسمه تعالی

استفاده از فطریه برای تهیۀ ارزاق فقرا اشکال ندارد.

کد سایت fa8168
طبقه بندی موضوعی زکات فطره