اگر کسی تمام بدنش خیس باشد و یکی از انگشتان او خون بیاید ولی خون فقط روی زخم باشد، آیا در اثر خیسی، تمام بدن او از سر تا پای بدنش نجس می شود؟
اگر کسی داخل حمام باشد یعنی تمام بدن او خیس باشد و بعد از بستن شیر آب متصل به کر، از یکی از انگشتان او خون بیاید ولی خون فقط روی زخم باشد و اطراف زخم خونی نشود، آیا در اثر خیسی، تمام بدن او از سر تا پا نجس می شود؟ اگر روی زخم حوله بکشد ولی خون بقدری کم باشد که اثری از آن روی حوله نماند یا در آن مستهلک شود آیا حوله نجس می شود و نجس می کند؟

باسمه تعالی

1. نجاست زخم به واسطۀ خیسی بدن به آن اطراف زخم یا به کل بدن سرایت نمی کند.

2. ظاهراً حسب توضیحات گفته شده اساساً این خون به حوله سرایت نکرده است.

3. مستهلک شدن به معنای حل شدن یک چیز در شیء دیگر به گونه ای که اثر از آن چیز در آن شیء مشاهده نشود، در حوله بی معنا است. بنابراین اگر خون به حوله سرایت کند، حوله نجس می شود.

کد سایت fa8173
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات