در متن قرارداد سپرده گذاری بانک ها میزان حق الوکاله ذکر نمی شود و اصل سرمایه تضمین می شود. آیا این قرارداد ربا است؟
بانک ها در مورد حساب های سپرده گذاری مدت دار، پول های افراد را به وکالت از آن ها در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به طور مشاع به کار می گیرند و سود و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله و متناسب با مبلغ سپرده و مدت زمان سپرده گذاری به صاحب حساب و سپرده پرداخت می کنند. بانک ها در متن این گونه قراردادهای سپرده گذاری که با صاحب سپرده و سرمایه گذار می بندند، بازپرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نمایند. میزان و مقدار حق الوکاله ای که بانک ها می گیرند در متن قرارداد، ذکر نشده و مشخص نمی باشد و لکن ظاهراً میزان و محدوده (حداقل و حداکثر) حق الوکاله توسط بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار مشخص می شود. حال با این دو نکتۀ ذکر شده می خواستم بدانم آیا این نوع سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود حاصله مجاز می باشد یا حکم ربا دارد و اگر حکم ربا دارد و کسی قبلاً اقدام به این نوع سپرده گذاری کرده باشد و سود حاصله را در زندگیش خرج کرده باشد، تکلیفش چیست؟

باسمه تعالی

1. تضمین سرمایه در این موارد اگر تحت عقود مشروع مانند بیمه سرمایه صورت پذیرد که ظاهراً همین طور است، اشکال ندارد.

2. صرف ذکر نشدن میزان حق الوکاله در قرارداد باعث بطلان قرارداد نمی شود و همین که طرفین میزان حق الوکاله را عددی قرار دهند که نهادهای مسئول تعیین می کنند، کافی است و معمولاً هم تفاوت این اعداد به حدی نیست که معامله را غرری کند.

 

 

کد سایت fa8174
طبقه بندی موضوعی احکام بانک