آیا ماکارانی و حبوبات مثل عدس، لوبیا و ... جهت فطریه، کفاره و فدیه کفایت می کند؟
آیا ماکارانی و حبوبات مثل عدس، لوبیا و ... جهت فطریه، کفاره و فدیه کفایت می کند؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که در منطقه ای خود این موارد مذکور به تنهایی، از غذاهای رایج برای غالب مردم باشند، می توان مقدار فطریه، کفاره یا فدیه را از این ها داد. ظاهراً ماکارانی در بین اکثر مناطق ایران غذای رایج است.

2. اگر برخی از این موارد مانند لوبیا و عدس در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم منطقه رایج باشند، می توان آن ها را به عنوان خورشت در کنار غذای اصلی، جزء مقدار فطریه، کفاره یا فدیه محاسبه کرد.

کد سایت fa8180
طبقه بندی موضوعی زکات فطره|کفاره