شخصی متولد و ساکن جهرم بیش از دو سال است که هفته ای یک یا دو روز در شیراز می باشد و الآن حدود 13 روز است که نیامده است. الآن که به شیراز آمد، تکلیف چه می شود؟
شخصی متولد و ساکن جهرم بیش از دو سال است که به خاطر شغلش تدریس در دانشگاه و صلۀ ارحام حداقل هفته ای یک یا دو روز در شیراز می باشد و هفته قبل از جهرم به شیراز نیامده و الآن حدود 13 روز است که نیامده است. آیا الآن که به شیراز آمد، باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته و تکلیف روزه اش‌ چه می شود؟

باسمه تعالی

فاصلۀ جهرم تا شیراز کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کیلومتر مجموع رفت و برگشت است و فرد مزبور شرعاً مسافر محسوب نمی شود و نمازش کامل و روزه اش صحیح است.

کد سایت fa8181
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر